Přehled smluvních lékařů

KID - Investiční programy

Sdělení s klíčovými informacemi, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1286/2014, naleznete zde.

Měsíční komentář

Komentář a zpravodaj k trhu najdete zde.

Informace

Informace v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2088 z 27.11.2019 o zveřejňování informací o udržitelnosti v sektoru finančních služeb:

Společnost a finanční skupina UNIQA Insurance Group si je vědoma rizik a závazků týkajících se udržitelnosti, a proto postuluje opatření k řešení ekologických, sociálních, zaměstnaneckých práv a lidských práv obecně, korupce a uplácení na úrovni skupiny, které jsou následně implementovány v jednotlivých společnostech. Byly definovány určité podnikatelské a společenské aktivity, které považujeme za kritické z hlediska řízení rizika udržitelnosti např. z hlediska udržitelnosti rizikové oblasti podnikání (jako jsou tabák, fosilní paliva), technologie (jako jsou využívání jaderné energie nebo životní prostředí výrazně znečišťujících a zatěžujících technologií) nebo zakázané postupy správy a řízení (jako jsou korupce, porušování lidských práv).

Vzhledem k tomu, že žádný z níže uvedených fondů / investičních programů přímo nesleduje investiční cíl udržitelnosti, jsou nakupovaná aktiva posuzována s ohledem na pravidla udržitelnosti, avšak za využití principu proporcionality. Část portfolia / investičního programu může být zainvestována do aktiv, které spadají do některých rizikových oblastí z hlediska udržitelnosti, avšak neodporují pravidlům a požadavkům Společnosti a skupiny UNIQA. Podrobné informace související s udržitelností Společnost zveřejňuje na www.uniqa.cz.

Riziko udržitelnosti je definováno jako environmentální riziko, sociální riziko nebo riziko v oblasti správy a řízení s cílem udržitelných investic. Fond / investiční program může také investovat do firem, které nesledují investiční cíl udržitelnosti nebo mají aktivity v rizikové zemi, což může mít i negativní dopad na návratnost či výkonnost investice.